top of page

יש הטוענים כי עבריט שפה קשה אך לא כך הדבר. עבריט היא אחת השפות הקלות והפשוטות שיש אבל כתוצאה משימוש לא נכון בה היא הופכת לקשה.

הדוגמא הפשוטה היא ההגייה המוטעית "על שום מה ולמה" ולפרשה כ – למה/מדוע קרה הדבר.

אבל כמו שכבר למדנו טעות היא!

הביטוי הנכון הוא "על שומה ולמה"

זהו בעצם פתגם אשר שופך מעט אור על המסתורין שאופף את יריקת הלמות.

השנים הראשונות שלאחר המבול היו שנים של מיתון וקיפאון תרבותי, רוחני וחברתי. את החלל הגדול שנוצר היה צריך למלא אך בני האדם התקשו לעשות זאת לבדם ולכן החליטו בעלי החיים לעזור להם להשיב את המשק לצמיחה, והתחילו לפתוח עסקים משלהם.

עיסוקם המרכזי של הלמות היה סחר בטבק ללעיסה. כידוע, ללמות יש חוש עסקים מפותח ביותר ולכן הרווחים שעשו היו גבוהים מאוד. בני האדם שמו לב לעניין זה והחליטו לפתוח גוף אשר יטיל מס על עסקיהן.

הלמות לא ראו זאת בעין יפה וכאשר פקיד שומה היה מגיע לגבות מהן מס, הן היו יורקות עליו את הטבק שלעסו כדי לבוז לו. מכיוון שבזמנו קשה היה לזהות פקידי שומה, התחילו הלמות לירוק על כל בני האדם באשר הם.

לכן כשאתם משתמשים בביטוי זה בצורתו השגויה:

"צחי, על שום מה ולמה צבעת את הרכב?"

אתם בעצם אומרים:

"צחי, הלמות ירקו על בני האדם כי הם גנבו מהן צבעת את הרכב"

על שום מה ולמה

או 

על שומה ולמה?

bottom of page